Đây là bài tập HOW TO… của các bạn học viên khóa dài hạn, ngành Visual Artist.Yêu cầu của bài tập này là các bạn học viên phải vẽ minh họa hướng dẫn sử dụng những thứ không cần hướng dẫn làm sao phải càng quái, càng vui, càng “bựa” càng tốt.

Hãy cùng xem các bạn học viên ADC đã có những tác phẩm như thế nào nhé 😉

How to be a fantastic digital painter How to be forgiven How to control a woman How to end friend ship with a man Rain of fire 994448_773962592640036_7959022026935739406_n 10896841_330051417188427_511856075860217909_n