SONG OF THE SOUL – Là một project do các bạn học viên nhóm Visual Art của ADC Academy thực hiện nhân dịp ADC Showcase 4 vừa qua.

Tại đây sẽ tập hợp rất nhiều những phong cách minh họa khác nhau.

Song of the soul from adcacademy