Làm thế nào để trở thành người sáng tạo trong vòng 1h, hoặc ít hơn ?

Bộ bài giúp bạn làm chủ sự thay đổi trong thời gian ngắn nhất !